Identiteit

IKC Jan Ligthart werkt vanuit een openbaar gedachtegoed.
Ons onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing (Wet op primair onderwijs art. 46). In opvang en onderwijs willen wij een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren. Wij zijn ons bewust van de
opvoedende en onderwijzende taak. Ouders zijn voor ons niet alleen ouder en klant (opvang), maar vooral ook samenwerkingspartner. Opvang en onderwijs liggen in elkaars verlengde wat betreft aanbod qua leeftijd en qua dagindeling. Wij werken toe naar een wederzijdse afhankelijkheid waarbij we elkaar optimaal aanvullen.

IKC Jan Ligthart is een Vreedzame School.
De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen
overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘ertoe doen’, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Binnen Wijzer in opvang & onderwijs hebben we met elkaar ontwikkelthema’s vastgesteld:
Thema 1: Krachtige leer- & ontwikkelomgeving.
Thema 2: Openbaar & democratisch gedachtegoed.
Thema 3: Samenhang in voorzieningen & aanbod 0-20 jaar.